Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke Smlouvě o dílo

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obsahují obecná ujednání ohledně realizace jednotlivých smluv o dílo a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva o dílo (dále také jako „objednávka“ či „smlouva“).

1.2 Vyskytnou-li se podle názoru objednatele eventuální nejasnosti ohledně součástí smlouvy o dílo, musí je objednatel vyjasnit dotazem u zhotovitele před podpisem smlouvy; zejména se musí ujistit o všech okolnostech důležitých pro realizaci díla.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem činnostem dle smlouvy, a to jak po stránce faktické, tak po stránce právní, že je podnikatelským subjektem s příslušným podnikatelským oprávněním ke všem činnostem týkajících se předmětu smlouvy a je plně způsobilý ke splnění závazků plynoucích ze smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom právních důsledků pro případ, že by se toto prohlášení stalo nepravdivým.

1.4 „Místo plnění“ znamená místo určené ve smlouvě či objednávce, na kterém zhotovitel poskytuje plnění; je-li takových míst určeno více, považuje se každé takové místo za místo plnění.

1.5 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

1.6 „Objednávka“ znamená dokument, kterým objednatel požaduje plnění od zhotovitele. Není-li uvedeno jinak, akceptací objednávky ze strany zhotovitele se objednávka stává smlouvou a v objednávce vyžádané plnění se stává plněním. Objednávky a jejich akceptace mohou být zasílány elektronicky, tudíž nemusí být za zhotovitele fyzicky ani elektronicky podepisovány. Součástí objednávky je cenová nabídka zhotovitele, na základě níž je objednávka objednatele zaslána zhotoviteli, pokud je tato zhotovitelem vyhotovena a rovněž poptávka objednatele na základě níž byla zhotovitelem vystavena cenová nabídka. Smlouvu na základě objednávky a její akceptace je možné uzavřít pouze mezi zhotovitelem a objednatelem – podnikatelem. Mezi zhotovitelem a objednatelem – spotřebitelem je nutné uzavření smlouvy o dílo v písemné podobě s podpisy obou smluvních stran na jedné listině a v obchodních prostorách zhotovitele.

1.7 „Pracovní den“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

1.8 „Zhotovitel“ znamená PAKL s.r.o. se sídlem Olomouc – Chválkovice, Jana Koziny 537/24, PSČ 772 00, IČ: 259 06 283, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Dr, vložce 1579.

1.9 „Objednatel“ znamená osobu, která učinila objednávku nebo uzavřela se zhotovitelem smlouvu.

1.10 „Spotřebitel“ je objednatel, který je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku definován jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná. Je-li objednatel spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené OP, smlouvou, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

1.11 „Podnikatel“ je objednatel, který není dle výše uvedené definice spotřebitelem. Je-li podnikatel objednatelem, řídí se vztahy neupravené OP, smlouvou nebo objednávkou a její akceptací zhotovitelem občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Pokud objednatel ve smlouvě nebo v objednávce uvede své IČ, je podnikatelem.

1.12 „Plnění“ znamená jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věcí včetně jejich součástí, provedení díla spočívající zejména ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě, nebo provedení činnosti směřující k jinému výsledku, či jiné plnění, které zhotovitel poskytuje objednateli na základě smlouvy či objednávky. Pojem „plnění“ a i pojem „dílo“ mají v OP stejný význam.

1.13 „Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu či jiné ujednání uzavřené mezi smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování plnění zhotovitelem objednateli. Pokud v těchto OP není uvedeno jinak, pojem smlouva zahrnuje i objednávku.

Podmínky smluvních vztahů dle těchto OP pro případ uzavření smlouvy jsou aplikovatelné i na smluvní vztahy vznikající na základě objednávky.

1.14 „Smluvní strana“ nebo „strana“ znamená jednotlivě objednatel nebo zhotovitel a „smluvní strany“ znamenají společně objednatel a zhotovitel.

1.15 „Subzhotovitel“ znamená třetí osobu, která zhotoviteli pro realizaci smlouvy či objednávky dodá či poskytne plnění nebo jeho část.

1.16 „Věci“ znamená veškeré věci, pomůcky, materiál či nástroje potřebné pro poskytování plnění na základě smlouvy.

1.17 „Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subzhotovitelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 OP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při provádění díla či jiném plnění pro objednatele založené smlouvou nebo objednávkou.

2.2 Tyto OP tvoří přílohu smlouvy a jsou její nedílnou součástí, bez ohledu na to, zda jsou ke smlouvě fyzicky přiloženy či nikoliv.

2.3 Uzavřením smlouvy objednatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto OP. Objednatel je povinen řádně se seznámit se všemi ustanoveními těchto OP. Objednatel OP přijímá a zavazuje se OP dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby podílející se z jeho strany na poskytování plnění, zejména subzhotovitelé, byly v potřebném rozsahu s OP obeznámeny.

2.4 V souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku je část obsahu smlouvy učiněna těmito OP, přičemž objednatel uzavřením smlouvy stvrzuje, že s těmito OP souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Pokud objednatel učiní návrh na změnu smlouvy nebo OP, vyhrazuje si zhotovitel, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neužije a zhotovitel se necítí být touto nabídkou vázán, nesouhlasí s návrhy objednatele a projevuje vůli smlouvu neuzavřít. Odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění její podmínky.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Nestanoví-li tyto OP jinak, projevuje zhotovitel v souladu s § 1758 občanského zákoníku vůli, aby smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena pouze písemně.

3.2 Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech.

3.3 Zhotovitel v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky objednatele na uzavření smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou.

 

4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených ve smlouvě dílo a tomu odpovídající závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu.

4.2 Realizace díla dle smlouvy zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány.

4.3 Dílem se rozumí jeho zhotovení v úplném, funkčním a bezvadném provedení všech montážních a jiných prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech prací a činností souvisejících s dodávkou montážních a jiných prací, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, aby mělo požadované vlastnosti umožňující jeho řádné a obvyklé používání v souladu s jeho účelem, přičemž prohlašuje, že je odborně způsobilý a dostatečně materiálně, technicky i personálně vybaven k provedení díla.

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádění díla koordinovat s požadavky objednatele a případně i s dalšími pracemi jiných zhotovitelů v místě plnění.

 

5. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnění řádně a včas v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytovat tak, aby co nejméně omezoval činnost objednatele.

5.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění dodržovat stanovené obecně závazné předpisy vztahující se k poskytování plnění, bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární předpisy a příslušná ustanovení technických norem.

5.3 Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít pro poskytování plnění či jeho části subzhotovitele. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subzhotovitelem, jako by plnění poskytoval sám.

5.4 Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů objednatele. Při poskytování plnění je zhotovitel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost příkazů, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud zhotovitel objednatele na nevhodnost příkazů neupozorní, odpovídá zhotovitel též za případné vady a škodu způsobenou provedením nevhodných příkazů objednatele.

5.5 Zhotovitel je povinen obstarat si veškeré potřebné věci pro poskytování plnění, ledaže je povinen tyto věci na základě smlouvy obstarat objednatel.

5.6 Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu zapříčiněnou vyšší mocí nebo jejími následky. V případě vyšší moci nebo jejích následků, pro které nebude moci zhotovitel plnit povinnosti dle smlouvy, se prodlužují lhůty k plnění smluvních závazků zhotovitele o dobu, po kterou budou skutečnosti představující vyšší moc nebo její následky trvat. V případě, že stav vyšší moci nebo její následky budou trvat déle než tři měsíce, má kterákoliv ze smluvních strana právo odstoupit od smlouvy.

5.7 Zhotovitel dále neodpovídá objednateli za škodu způsobenou:

a) událostmi pod kontrolou objednatele nebo událostmi, za něž je odpovědný objednatel;

b) porušením povinností objednatele ze smlouvy nebo OP;

c) protiprávním úkonem objednatele;

d) porušením povinnosti zhotovitele, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání objednatele nebo nedostatečné součinnosti objednatele, k níž byl objednatel povinen;

e) v důsledku toho, že zhotovitel jednal podle smlouvy nebo obecně závazných předpisů.

Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí uvedených v tomto odstavci OP, jsou obě smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

5.8 Zhotovitel je oprávněn kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu objednatele postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči objednateli vyplývající ze smlouvy.

5.9 Zhotovitel je oprávněn vést databázi, která obsahuje veškeré identifikační údaje objednatele, které jsou nutné k řádnému plnění smlouvy. Zhotovitel chrání tyto údaje v maximální možné míře, a zavazuje se s nimi nakládat pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Těmito identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla a e-maily, obchodní firma, jméno, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, adresa, datum narození, rodné číslo atd.

5.10 Zhotovitel není odpovědný za poškození díla, ke kterému by mohlo dojít dalšími stavebními pracemi v místě plnění ze strany objednatele nebo třetích osob v místě plnění nacházejících se. Objednatel výslovně uvádí, že je za toto odpovědný sám, což výslovně stvrzuje podpisem smlouvy nebo seznámením se s těmito OP v rámci cenové nabídky nebo akceptace objednávky.

5.11 Nastanou-li u zhotovitele skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinen na to ihned bez zbytečného odkladu upozornit objednatele.

 

6. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit stanovenou cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených smlouvou a OP.

6.2 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele, případně i zaměstnancům subzhotovitele, zajišťujícím poskytování plnění vstup do místa plnění.

6.3 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit zhotoviteli a jeho subzhotovitelům odebírat v místě plnění elektrickou energii a vodu, případně jiné služby.

6.4 Objednatel se zavazuje zhotoviteli a jeho subzhotovitelům umožnit v místě plnění (na staveništi) bezúplatně skladovat stavební a pracovní materiál, techniku k provádění díla a další nezbytné předměty související s plněním díla. Tato povinnost trvá až do předání díla objednateli.

6.5 Objednatel podpisem smlouvy nebo seznámením se s těmito OP v rámci cenové nabídky nebo akceptace objednávky výslovně stvrzuje, že v prostoru montáže díla nejsou vedeny žádné rozvody (např. elektro, plyn, voda). V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou montáží, ledaže objednatel předal zhotoviteli oproti jeho podpisu grafický plánek se zakreslením těchto rozvodů.

6.6 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit zhotoviteli, respektive jeho zaměstnancům, a subzhotovitelům, respektive jejich zaměstnancům, používat v místě plnění sociální zařízení.

6.7 Objednatel, případně jím pověřený zástupce, je povinen být přítomen v místě plnění v době předání místa plnění na počátku zhotovování díla a při předání dokončeného díla.

6.8 Nastanou-li u objednatele skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinen na to ihned bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, ne kratší než 21 dnů,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně je delší než 90 dnů,

c) pokud má dílo jiné závažné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno a které nebyly odstraněny ani v dodatečně přiměřené lhůtě, ne kratší než 30 dní,

d) trvá-li událost vyšší moci bránící splnění povinností dle této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky plynoucí ze smlouvy, OP nebo objednávky delší než 21 dnů,

b) nesplnění termínu předání místa plnění a stavební připravenosti místa plnění zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené lhůtě v délce 15 dní,

c) na majetek objednatele bude vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona nebo bude na majetek objednatele zahájeno exekuční řízení,

d) trvá-li skutečnost vyšší moci nebo jejích následků bránící splnění povinností dle této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce,

7.3 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, OP nebo občanského zákoníku, které ji k takovému právnímu jednání opravňuje, pokud to OP nebo smlouva nevylučují. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení s účinky do budoucna, nikoli s účinky do minulosti.

7.4 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět místo plnění.

b) Zhotovitel do 7 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací, materiálu, zařízení, jízdného apod. oceněný podle ceníku zhotovitele uvedeného na webových stránkách zhotovitele dostupných na pakl.cz a v souladu s uzavřenou smlouvou.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí plnění (díla).

d) Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání plnění (díla), a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí plnění (díla).

f) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu.

7.5 Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, přechází okamžikem zániku smlouvy na objednatele oprávnění nakládat s dokončenou částí díla. V tomto případě je zhotovitel povinen okamžitě, nejpozději do 9 pracovních dnů ode dne předání díla vrátit objednateli svěřené předměty (např. klíče, dokumentaci nebo průkazy).

 

8. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1 Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak nebo není-li dále uvedeno jinak a dovoluje-li to povaha plnění, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle ze zhotovitele v okamžiku jeho předání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem nebo v okamžiku, kdy získá objednatel možnost s dílem nakládat, a to bez ohledu na to, zda svého oprávnění využije. Objednatel převezme dodané dílo v místě plnění potvrzením předávacího protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu podepsané oprávněnou osobou zhotovitele zůstane zhotoviteli a druhé vyhotovení bude předáno zhotovitelem objednateli, který dílo představující plnění přebírá. V případě, kdy objednatel bez řádného odůvodnění dílo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol, považuje se dílo za předané dle čl. 12.4 OP.

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku uhrazení všech peněžitých závazků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících ze smlouvy nebo OP, do této doby je zhotovitel vlastníkem díla i všech jeho součástí.

 

9. CENA DÍLA

9.1 Cena díla je stanovena ve smlouvě nebo objednávce (případně v cenové nabídce, která je součástí objednávky). K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

9.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním.

9.3 Každá změna ceny díla musí být písemně odsouhlasena.

9.4 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy nebo objednávky ani jejich případných přílohách a ani jejich cena není ve smlouvě nebo objednávce sjednána jakou součást ceny díla a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), a to na základě nové písemné objednávky nebo písemného dodatku k uzavřené smlouvě.

b) písemné dohody zhotovitele a objednatele ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Platby za plnění mohou být jednorázové nebo dílčí, hrazeny předem nebo po dokončení a předání díla, mohou být kryty zálohou či bez zálohy. Podrobnosti a způsob úhrady ceny díla a dobu jejího plnění stanoví smlouva či objednávka.

10.2 V případě, kdy by nebyly platební podmínky ve smlouvě či objednávce sjednány, má zhotovitel právo požadovat částku ve výši poloviny ceny díla jako zálohu, a to před započetím plnění předmětu smlouvy na základě faktury se splatností dle čl. 10. 3 OP doručené objednateli a dále na částku ve výši poloviny ceny díla jako doplatek ceny díla, a to po dokončení a předání díla objednateli na základě faktury se splatností dle čl. 10. 3 OP doručené objednateli.

10.3 Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli na adresu uvedenou ve smlouvě nebo v objednávce. Splatnost faktur činí sedm (7) kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli - spotřebiteli, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak a dvacet jedna (21) kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli – podnikateli, avšak pokud jde o fakturu na zálohu, ta musí být uhrazena vždy před sjednaným termínem předání stavebně připraveného místa plnění zhotoviteli. Za den úhrady dané faktury (a tím i ceny díla, případně části ceny díla) bude považován den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

10.4 Objednatel bude poskytovat zhotoviteli zálohu, pokud se tak strany dohodly ve smlouvě nebo objednávce. Bude-li dohodnuto poskytnutí zálohy, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

10.5 V případě, že je dohodnuta splatnost ceny díla předem nebo v případě, kdy je dohodnuta předem platba zálohy, je zhotovitel oprávněn odmítnout započetí zhotovování díla (plnění) ve sjednaném termínu, a to až do doby uhrazení kupní ceny nebo zálohy, přičemž ode dne sjednaného termínu započetí zhotovování díla (plnění) do dne uhrazení kupní ceny nebo zálohy je objednatel v prodlení s předáním místa plnění.

10.6 Všechny doklady, zejména faktury, uvedené v čl. 10 OP, budou obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu.

10.7 Všechna peněžitá plnění objednatele bude objednatel hradit zhotoviteli na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno na dokladu vystaveném zhotovitelem, na základě nějž bude objednatel dané peněžité plnění zhotoviteli hradit.

10.8 Pro případ prodlení objednatele s jakýmkoli peněžitým plněním vůči zhotoviteli je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně za každý den prodlení objednatele.

10.9 V případě, kdy je dohodnuta splatnost ceny díla předem nebo kdy je dohodnuta předem platba zálohy, je zhotovitel oprávněn odmítnout započetí zhotovování díla (plnění) ve sjednaném termínu, a to i když už převzal místo plnění, a to až do doby uhrazení kupní ceny, respektive zálohy, přičemž ode dne splatnosti kupní ceny, respektive zálohy, do úplného zaplacení kupní ceny, respektive zálohy, je objednatel v prodlení s předáním místa plnění.

10.10 Zhotovitel je oprávněn v případě, kdy je proti objednateli zahájeno insolvenční řízení ve smyslu ustanovení § 97 a násl. z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „insolvenční zákon“), požadovat po objednateli okamžitou úhradu ceny díla, tj. úhradu celé ceny díla či jednotlivých částí předem. V případě, kdy zhotovitel oznámí objednateli uplatnění svého nároku na úhradu celé ceny díla předem, platí, že pokud objednatel vznesený požadavek zhotovitele nesplní, nemůže se zhotovitel dostat do prodlení s prováděním díla a navíc může zhotovitel bez dalšího a bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy odstoupit. Oznámením objednateli vzniká požadovaný nárok zhotoviteli bez dalšího, tedy v daném případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě či jiným způsobem dosáhnout změny smlouvy, neboť ke změně dojde již samotným oznámením požadavku zhotovitele v souladu s tímto článkem. Splatnost kupní ceny nebo její části nastává okamžikem oznámení nároku objednateli zhotovitelem.

 

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Objednatel je povinen předat stavebně připravené místo plnění a zhotovitel je povinen místo plnění nebo jeho ucelenou část převzít v termínu uvedeném ve smlouvě nebo objednávce, případně v jiném termínu dle dohody smluvních stran. V případě, že termín předání místa plnění ve smlouvě nebo objednávce není stanoven, pak je objednatel povinen jej předat v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou telefonicky, přičemž tato telefonická dohoda bude mezi smluvními stranami sjednána zpravidla 14 dní před zahájením zhotovování díla.

11.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí místa plnění v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo zálohy dle čl. 10.5 OP a dále v případě, kdy není místo plnění prosté faktických vad a práv třetích osob nebo v případě, kdy není místo plnění způsobilé a stavebně připravené ke zhotovování díla (např. v místě plnění se provádí stavební či jiné práce, pro které není možné zhotovovat dílo, není přivedena nebo je odpojena či je nefunkční přípojka elektrické energie apod.). V těchto případech je objednatel v prodlení s předáním místa plnění a sjednaný termín dokončení a předání díla se posouvá (oddaluje) o dobu prodlení objednatele s předáním místa plnění.

11.3 V případě, kdy se místo plnění, v době od jeho převzetí zhotovitelem do předání díla objednateli, stane stavebně nepřipravené a nebude na něm možno dílo provádět (např. bude odpojena či jinak nefunkční přípojka elektrické energie, na místě plnění bude působit jiný zhotovitel a při jeho působení nebude možno dílo provádět apod.), posouvá (oddaluje) se termín dokončení díla o dobu, kdy bylo místo plnění stavebně nepřipravené a nebylo na něm možno dílo provádět.

11.4 O předání a převzetí místa plnění vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

11.5 Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.

11.6 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informace se svými propagačními údaji. Zhotovitel je oprávněn pořídit obrazovou dokumentaci díla pro své propagační, referenční a reklamní účely. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a případnou video dokumentaci díla pro účely veřejné prezentace svých referencí, a to bezúplatně.

11.7 Stavebně připravené místo plnění dle čl. 11.1 OP je takové místo plnění, které je připraveno k provedení (montáži) díla zhotovitelem. V závislosti na charakteru díla předá zhotovitel objednateli podklady, podle kterých je objednatel povinen místo plnění stavebně připravit. Jedná se zejména o montážní list, montážní data, zaměřovací listy, nákresy apod. Objednatel podpisem smlouvy nebo seznámením se s těmito OP v rámci cenové nabídky nebo akceptace objednávky stvrzuje, že mu podklady uvedené ve smlouvě, v cenové nabídce nebo v akceptaci objednávky byly zhotovitelem předány.

11.8 Objednatel je povinen zajistit, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. V opačném případě, kdy z tohoto důvodu nebude moci zhotovitel pokračovat v provádění díla, se posouvá (oddaluje) sjednaný termín dokončení díla o dobu po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v provádění díla.

11.9 Konečný termín k dokončení a předání díla objednateli se posouvá (oddaluje) o dobu, kdy objednatel neposkytl zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovování, dokončení nebo předání díla. Neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele jsou zejména tyto případy: prodlení objednatele s placením ceny díla, jeho části nebo zálohy; prodlení s řádným předáním místa plnění zhotoviteli; prodlení s prokázáním existence pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí, nutných k provádění díla v souladu s právními předpisy.

 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději v termínu sjednaném ve smlouvě. Plnění se považuje za dodané včas, je-li předáno objednateli, nebo alespoň učinil-li zhotovitel pokus o předání díla objednateli, ve sjednaném termínu plnění. Termín dokončení se posouvá (oddaluje) v případech uvedených v čl. 5.7, 10.5 a 11.2 a 11.3.

12.2 Objednatel je povinen dílo převzít v den, kdy je mu dodáno zhotovitelem.

12.3 Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, kdy dílo vykazuje vady a nedodělky, které nemají vliv na funkčnost díla a jeho sjednaný účel. Tyto vady budou uvedeny v předávacím protokolu a zhotovitel je po jejich posouzení, zdali jde o vady díla, neprodleně odstraní.

12.4 Za okamžik předání a převzetí díla se považuje den podepsání předávacího protokolu objednatelem. V případě, kdy objednatel bez řádného odůvodnění dílo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol, považuje se dílo za předané v den, kdy je objednateli umožněno převzetí díla, nebo kdy je mu umožněno dílo užívat. Tento den je současně považován i za protokolární převzetí díla objednatelem. Nedostaví-li se objednatel bez řádné a včasné omluvy k předání díla, nebo vyhýbá-li se tomuto objednatel bez oprávněného důvodu, ačkoli byl k převzetí díla řádně vyzván, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbytku ceny díla, jakoby k předání díla došlo v termínu, který byl objednateli sdělen.

12.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (předávací protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,

d) v případě, že dílo objednatel nepřebírá, pak řádné odůvodnění, proč jej nepřebírá,

e) případný výčet vad a nedodělků díla,

f) v případě uvedení vad a nedodělků dohodu o způsobech a termínech jejich odstranění, případně o jiném způsobu narovnání,

g) závazek objednatele zpřístupnit zhotoviteli místo plnění a dílo za účelem odstranění vad a nedodělků díla.

12.6 V případě prodlení s předáním díla objednateli ze zaviněných důvodů na straně zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že přiměřená sleva z díla je 0,05% denně z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.

12.7 V případě prodlení s předáním stavebně připraveného místa plnění objednatelem zhotoviteli, má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý den prodlení s předáním stavebně připraveného místa plnění.

12.8 Objednatel nemá právo na přiměřenou slevu z ceny díla uvedenou v čl. 12.6 OP ani právo uložit zhotoviteli jakoukoliv jinou sankci z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, pokud by prodlení bylo důsledkem jiných důvodů, něž těch, které zavinil na své straně zhotovitel.

12.9 Zhotovitel předá objednateli společně s dílem návod k jeho obsluze, prohlášení o shodě a záruční list. Převzetí těchto dokumentů objednatel stvrzuje svým podpisem na předávacím protokolu.

 

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1 Zhotovitel je povinen poskytovat plnění řádně a včas, tj. zejména dodat zboží či provést dílo v jakosti a provedení uvedeném ve smlouvě a těchto OP. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti ve smlouvě uvedeny nejsou, je zhotovitel povinen poskytnout plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je plnění dodáno či poskytováno, není-li takový účel sjednán, k účelu, ke kterému se plnění zpravidla používá s tím, že plnění musí mít vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží či díla.

13.2 Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost plnění uplatnit u zhotovitele právo z vadného plnění.

13.3 Dovoluje-li to charakter smlouvy (tj. zejména v případě smlouvy o dílo) a není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost zboží či bezvadné provedení díla v trvání uvedeném ve smlouvě nebo v těchto OP.

13.4 Záruční doba na dílo i jeho jednotlivé části včetně všech použitých materiálů je, pokud není v objednávce, smlouvě, či záručním listu sjednáno jinak, 24 měsíců ode dne následujícího po předání díla. Práva ze záruky objednateli nenáleží, pokud je v prodlení se splněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli.

13.5 Objednatel je povinen uplatnit právo z vadného plnění písemně formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude záruční list.

13.6 Je-li objednatelem spotřebitel, pak je zhotovitel povinen uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. O reklamaci spotřebitele rozhodne zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady. Nejzazší lhůta pro vyřízení uplatnění práva z vadného plnění spotřebitelem nebo ze záruky uplatněné spotřebitelem včetně odstranění reklamované vady činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky spotřebitelem zhotoviteli.

13.7 Zhotovitel se zavazuje, že se v obvyklých případech uplatnění práva z vadného plnění objednatelem bude snažit posoudit právo z vadného plnění do pěti (5) pracovních dní od uplatnění práva z vadného plnění objednatelem a ve stejné lhůtě se bude snažit vadu i provizorně opravit tak, aby dílo mohlo být užíváno dle jeho účelu. Úplné odstranění vady se pak řídí článkem 13.6 OP.

13.8 Právo z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i uplatnění práva z vadného plnění odeslaná zhotoviteli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.9 V případě, kdy je předmětem smlouvy o dílo oprava, poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce šesti (6) měsíců.

13.10 Na veškeré zboží, které je uvedeno v ceníku náhradních dílů zn. Hörmann dostupném v sídle zhotovitele, tedy na veškeré náhradní díly značky Hörmann, poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce šesti (6) měsíců.

13.11 Na některé součásti díla – movité věci – (dále také jako „movitá věc“) uvedené v čl. 13.12 OP poskytuje zhotovitel za splnění níže uvedených podmínek prodlouženou záruční dobu na níže uvedené zboží (dále také jako „prodloužená záruka“), která běží od převzetí díla objednatelem.

13.12 Prodlouženou záruční dobu v délce 10 let poskytuje zhotovitel na bezpečnou funkci garážových vrat Hörmann (vyjma vrat EcoStar). Prodlouženou záruční dobu v délce 5 let poskytuje zhotovitel na pružiny, drátěná lana, vodící kladky, závěsy a vratné kladky pro garážová vrata Hörmann při normálním provozním zatížení.

Prodlouženou záruční dobu 5 let poskytuje zhotovitel na pohony zn. Somfy. Podmínky prodloužené záruky pro jednotlivé výrobky jsou uvedeny v záručních listech jednotlivých výrobků.

13.13 V rámci prodloužené záruky má objednatel nárok pouze na opravu, případně výměnu, movité věci (zboží), na kterou se tato prodloužená záruka vztahuje, přičemž zhotovitel má právo po objednateli požadovat jízdné z místa sídla zhotovitele k místu plnění záruční opravy a zpět a dále hodinovou odměnu skutečně odpracovanou zaměstnanci zhotovitele po dobu výměny movité věci, tedy za dobu vymontování vadné movité věci a namontování nové movité věci do díla, a to podle ceníku zhotovitele dostupného na www.pakl.cz.

13.14 Nárok na výše uvedenou prodlouženou záruku má podnikatel pouze v případě, kdy se zhotovitelem uzavře zároveň se smlouvou o dílo, nebo nejpozději do 12 měsíců od předání díla, servisní smlouvu a bude dodržovat podmínky v ní uvedené, zejména bude-li dodržovat pravidelné servisní prohlídky díla a tyto si objednávat u zhotovitele.

13.15 Nárok na výše uvedenou prodlouženou záruku má zákazník nepodnikatel pouze v případě, když bude dílo používat přiměřeně jeho účelu. Přiměřeným užíváním se rozumí maximálně pětkrát otevřít (odtáhnout) a pětkrát zavřít (zatáhnout) předmět plnění denně a na výrobku bude pravidelně (tj. 1 x za 2 roky) prováděna servisní kontrola.

13.16 Výše uvedená záruka za jakost, odpovědnost za vady ani prodloužená záruka se nevztahuje na poškození díla způsobené neodborným zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo mechanickým poškozením.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

14.2 Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, jsou k řešení sporů mezi smluvními stranami příslušné obecné soudy České republiky.

14.3 Pokud z ustanovení právního předpisu, od něhož se nelze dohodou stran odchýlit, nebude pro konkrétní případ vyplývat něco jiného, jednotlivé smluvní a normativní dokumenty upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran budou vykládány vždy ve vzájemné souvislosti. V případě rozdílů mezi úpravami podle jednotlivých dokumentů bude při jejich výkladu mít přednost úprava obsažená v dokumentu s vyšším pořadím priority, přičemž úprava obsažená v dokumentu s nižším pořadím priority bude použita podpůrně v maximálním možném rozsahu, který nebude vyloučen dokumentem s vyšším pořadím priority výslovně nebo fakticky neslučitelností obou úprav.

14.4 V případě, že některé ustanovení OP nebo smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu OP nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení OP nebo smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a OP nebo smlouvě jako celku.

14.5 Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na oprávnění zhotovitele požadovat po objednateli náhradu způsobené škody.

14.6 Uhrazení smluvní pokuty objednatelem nemá vliv na splnění původní povinnosti objednatele, ten je naopak stále povinen původní povinnost i nadále splnit.

14.7 Vyskytnou-li se v době od uzavření smlouvy do doby předání díla skutečnosti nebo události, které jedné nebo oběma smluvním stranám znemožní ať už částečně nebo úplně plnění jejich povinností dle smlouvy nebo OP, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto dozvědí, informovat druhou smluvní stranu a společně podniknout kroky vedoucí k jejich překonání, aby mohly co nejdříve opět plnit povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy nebo OP. Nesplnění této povinnosti zakládá druhé straně nárok na náhradu škody.

14.8 Smluvní strany si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž v okamžiku uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

14.9 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebo OP byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli se smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

14.10 Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe objednatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy objednatel zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření smlouvy nastat. Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

14.11 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

14.12 V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah smlouvy včetně OP a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem na smlouvě. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

14.13 Smlouva a OP obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a OP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

14.14 Objednatel - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).