Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany soukromí
PAKL s. r. o. dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, kterou považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme s platnými právními předpisy.
Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.
Abyste věděli, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.
Z důvodů zvýšené ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) vydává PAKL s. r. o. tyto zásady ochrany soukromí.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně, nebo jsou zpracovávány zejména pro účely smlouvy o dílo, servisní smlouvy, kupní smlouvy nebo jiné nepojmenované smlouvy+ nelze však vyloučit, že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný, nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud výjimečně, např. z důvodů zasílání našeho newsletteru, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme osobní údaje také v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.
V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu; řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu či služeb nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.; prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga; zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku, testování změn softwaru a hardwaru; výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu, zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.
Osobní údaje také zpracováváme z důvodů nabízení produktů a služeb včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Obchodní sdělení zasíláme pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu zákazníků) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PAKL s. r. o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PAKL s. r. o. může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:
     • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
     • účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
     • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
     • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
     • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;
     • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů společnosti PAKL s. r. o.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování, popř. nevyvstane zatím nepředpokládaný oprávněný zájem,
Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů.
V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán, jinak osobní údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Jestliže jste nám udělili si souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování vašich osobních údajů.
Náleží vám:
     • právo na přístup k osobním údajům - máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás jsou zpracovávány;
     • právo na opravu osobních údajů - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́;
     • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
     • právo na omezení zpracování osobních údajů - máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy;
    • právo na přenositelnost osobních údajů - v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
     • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;
     • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

pdfZásady Ochrany Soukromí ke stažení ZDE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Souhlasím Nesouhlasím