OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST A) – OBECNÁ USTANOVENÍ

Ujednání části A), tj. články 1. a 2. těchto OP se užijí na veškeré smlouvy (o dílo i kupní), které na tyto OP odkazují.

1. UŽITÉ POJMY

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obsahují obecná ujednání ohledně vzájemných plnění z jednotlivých smluv o dílo či kupních smluv a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva (dále také jako „objednávka“ či „smlouva“). Těmito obchodními podmínkami se řídí zejména smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení nového díla, úprava či oprava (servis), nebo kupní smlouvy na zboží.

1.2 „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. 

1.3 „Objednávkou“ se rozumí dokument, kterým objednatel požaduje plnění od zhotovitele. Není-li uvedeno jinak, akceptací objednávky ze strany zhotovitele se objednávka stává smlouvou a v objednávce vyžádané plnění se stává plněním podle smlouvy. Objednávky a jejich akceptace mohou být zasílány i elektronicky, tudíž nemusí být za zhotovitele fyzicky ani elektronicky podepisovány. Součástí objednávky může být cenová nabídka zhotovitele, na základě, níž je objednávka objednatele zaslána zhotoviteli, případně poptávka objednatele na základě níž byla zhotovitelem vystavena cenová nabídka. Smlouva může být uzavřena i bezvýhradnou akceptací nabídky zhotovitele objednatelem, v takovém případě se nabídka zhotovitele označuje rovněž jako objednávka. Nabídka zhotovitel může mít jakékoliv označení, např. „návrh na uzavření smlouvy“, „smlouva“, „potvrzení o přijetí objednávky“, případně může být i bez výslovného pojmenování.

1.4 „Pracovním dnem“ se rozumí kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 „Zhotovitelem“ nebo „prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost PAKL s.r.o. se sídlem Příčná 84/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 259 06 283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 79006.

1.6 „Objednatelem“ nebo „kupujícím“ se rozumí osoba, která uzavřela se zhotovitelem či prodávajícím smlouvu.

1.7 „Smluvními stranami“ či „stranami“ se rozumí společné označení zhotovitele a objednatele nebo prodávajícího a kupujícího, „smluvní stranou“ či „stranou“ pak kterýkoli z nich samostatně.

1.8 „Spotřebitelem“ se rozumí objednatel či kupující, který je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku definován jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se zhotovitelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná. Je-li objednatelem či kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP či smlouvou občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

1.9 „Podnikatelem“ se rozumí objednatel či kupující, který není dle výše uvedené definice spotřebitelem. Je-li podnikatel objednatelem, řídí se vztahy neupravené OP či smlouvou občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Pokud objednatel ve smlouvě, objednávce či jiném dokumentu v rámci kontraktačního procesu uvede své IČ, pak je podnikatelem.

1.10 „Plněním“ se rozumí jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věcí včetně jejich součástí, provedení díla spočívající zejména ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě, nebo provedení činnosti směřující k jinému výsledku, či jiné plnění, které zhotovitel poskytuje objednateli na základě smlouvy.

1.11 „Smlouvou“ se rozumí jakákoliv dohoda mezi smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování plnění zhotovitelem objednateli a která odkazuje na tyto OP.

1.12 „Subzhotovitelem“ či „subdodavatelem“ se rozumí třetí osoba, která zhotoviteli pro provádění smlouvy dodá či poskytne plnění nebo jeho část.

1.16 „Věcí“ se rozumí jakákoli věc, pomůcka, materiál či nástroj potřebné pro poskytování plnění na základě smlouvy.

1.17 „Vyšší mocí“ se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniká nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost vyšší moci jsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subzhotovitelů či subdodavatelů, platební neschopnost zhotovitele či nedostatek pracovních sil nebo materiálu zhotovitele.

Smluvní strany berou na vědomí, že v okamžiku uzavírání smluv podle těchto OP probíhá světová pandemie virové nemoci Covid-19. V souvislosti s touto pandemií se smluvní strany dohodly, že postihnou-li některou ze smluvních stran následky šíření pandemie Covid-19, je dotčená smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé smluvní straně, aby smluvní strany společně učinily potřebná opatření k zabránění vzniku škod obou smluvních stran. „Následky šíření pandemie“ Covid-19 se rozumí zejména následující případy:

- zaměstnanci zhotovitele/prodávajícího participující na plnění dle smlouvy, se nebudou moci podílet na takovém plnění v důsledku nakažení nemocí Covid-19, nařízení karantény, jakož i následky spočívající v plnění veškerých karanténních opatření, vyhovění doporučením, opatřením a zákazům orgánů veřejné moci a jiné následky šíření této pandemie, které znemožní či ztíží smluvní straně plnění podle smlouvy,

- dodavatelé a subdodavatelé zhotovitele/prodávajícího nebudou schopni plnit dodávky v důsledku nakažení nemocí Covid-19 nebo nařízení karantény, jakož i následky spočívající v plnění veškerých karanténních opatření, vyhovění doporučením, opatřením a zákazům orgánů veřejné moci a jiné následky šíření této pandemie, které znemožní či ztíží této smluvní straně plnění podle smlouvy.

Po dobu trvání následků šíření pandemie není zhotovitel povinen poskytovat sjednané plnění, a to v závislosti na jeho možnostech, buď vůbec, nebo zčásti, v závislosti na vlivech následků šíření pandemie na jeho možnost plnění smlouvy. Po odpadnutí následků šíření pandemie, které zapříčinily omezení plnění zhotovitele/prodávajícího, je zhotovitel/prodávající povinen bezodkladně pokračovat v plnění, o čemž neprodleně informuje objednatele/kupujícího. Smluvní strany jsou povinny podle uvedených následků šíření pandemie přiměřeně podle potřeb zhotovitele/prodávajícího upravit příslušné termíny plnění, v němž zohlední dobu, po kterou bylo plnění přerušeno či ztíženo. Oznámí-li zhotovitel/prodávající objednateli/kupujícímu, že nastaly okolnosti výše uvedené, tj. není schopen zcela nebo zčásti poskytovat z důvodu následků šíření pandemie ujednané plnění, je objednatel/kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v rozsahu dosud nesplněné části smlouvy, pokud tyto okolnosti trvají déle než 3 měsíce. Objednatel/kupující není oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokuty v souvislosti s tímto částečným či úplným neposkytováním plnění z důvodu následků šíření pandemie ani jakoukoliv náhradu škody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré budoucí následky šíření pandemie Covid-19 považují za vyšší moc ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 a § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v důsledku plnění karanténních opatření nebo při vyhovění doporučením, opatřením či zákazům orgánů veřejné moci bude nutné omezit plnění podle smlouvy, jsou smluvní strany povinny podmínky plnění smlouvy v souladu s těmito opatřeními, zákazy a doporučeními omezit či přizpůsobit. Důsledky těchto opatření, zákazů nebo doporučení na ustanovení smlouvy upraví smluvní strany dodatkem ke smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami k uzavření takového dodatku, považuje se plnění této smlouvy za sjednané v rozsahu, který vyplývá z těchto opatření, zákazů a doporučení orgánů veřejné moci.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 OP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem či prodávajícím a kupujícím při provádění díla, koupi či jiném plnění pro objednatele či kupujícího podle smlouvy.

2.2 Tyto OP tvoří přílohu smlouvy a jsou její nedílnou součástí, bez ohledu na to, zda jsou ke smlouvě fyzicky přiloženy či nikoliv. 

2.3 Uzavřením smlouvy objednatel či kupující závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto OP. Objednatel či kupující jsou povinni řádně se seznámit se všemi ustanoveními těchto OP. Objednatel/kupující OP přijímá a zavazuje se OP dodržovat.

2.4 V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku je část obsahu smlouvy učiněna těmito OP, přičemž objednatel/kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že s těmito OP souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Pokud objednatel/kupující učiní návrh na změnu smlouvy nebo OP, vyhrazuje si zhotovitel/prodávající, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neužije a zhotovitel/prodávající se necítí být touto nabídkou vázán, nesouhlasí s návrhy objednatele/kupujícího a projevuje vůli smlouvu neuzavřít. Odpověď objednatele/kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění její podmínky.

2.5 Zhotovitel/prodávající neodpovídá objednateli/kupujícímu za škodu zapříčiněnou vyšší mocí nebo jejími následky. V případě vyšší moci nebo jejích následků, pro které nebude moci zhotovitel/prodávající plnit povinnosti dle smlouvy, se prodlužují automaticky doby a lhůty k plnění smluvních závazků zhotovitele/prodávajícího o dobu, po kterou budou skutečnosti představující vyšší moc nebo její následky trvat.

2.6 Zhotovitel/prodávající neodpovídá objednateli za škodu způsobenou:

a) událostmi pod kontrolou objednatele/kupujícího nebo událostmi, za něž je odpovědný objednatel/kupující;

b) porušením povinností objednatele/kupujícího ze smlouvy nebo OP;

c) protiprávním úkonem objednatele/kupujícího;

d) porušením povinnosti zhotovitele/prodávajícího, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání objednatele/kupujícího nebo nedostatečné součinnosti objednatele/kupujícího, k níž byl objednatel/kupující povinen;

e) v důsledku toho, že zhotovitel/prodávající jednal podle smlouvy nebo obecně závazných předpisů.

2.7 Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí či skutečností uvedených v části A) článku 2.6 těchto OP, jsou obě smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

2.8 Zhotovitel/prodávající je oprávněn kdykoli, i bez předchozího upozornění a bez souhlasu objednatele postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči objednateli/kupujícímu vyplývající ze smlouvy.

2.9 Zhotovitel/prodávající je oprávněn zpracovávat a spravovat osobní údaje objednatele/kupujícího, které jsou nutné k řádnému plnění smlouvy. Zhotovitel/prodávající chrání tyto údaje v maximální možné míře, a zavazuje se s nimi nakládat pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Těmito údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla a e-maily, obchodní firma, jméno, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, adresa, datum narození, rodné číslo atp. Zhotovitel/prodávající je zpracovatelem a správcem uvedených osobních údajů a nakládá s nimi v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde: https://www.pakl.cz/servis/ochrana-osobnich-udaju.

 

ČÁST B – DÍLO

Ujednání části B), tj. články 3. až 11. těchto OP se užijí pouze na ty smlouvy, které na tyto OP odkazují, a které jsou zároveň svým charakterem smlouvami o dílo.

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

3.1 Předmětem smlouvy podle této části OP (část B) je závazek zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených ve smlouvě dílo a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

3.2 Částí B těchto OP se řídí ty smlouvy, jejichž předmětem je provedení nového díla, tedy zejména dodání a montáž věcí ze sortimentu zhotovitele objednateli, nebo úprava či oprava věci, zejména servis věcí. Těmito OP se neřídí opravy a údržba věcí (servis), které se řídí rámcovou smlouvou o servisu, pokud je takováto rámcová smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena.

3.3 Provedení díla dle smlouvy zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány.

3.4 Dílem se rozumí jeho zhotovení v úplném, funkčním a bezvadném provedení všech montážních a jiných prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech prací a činností souvisejících s dodávkou montážních a jiných prací, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné.

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, aby mělo požadované vlastnosti umožňující jeho řádné a obvyklé používání v souladu s jeho účelem, přičemž prohlašuje, že je odborně způsobilý a dostatečně materiálně, technicky i personálně vybaven k provedení díla.

3.6 Smlouva podle této části je uzavřena, jakmile je oboustranně odsouhlasen její obsah, přičemž standardně se tak děje akceptací cenové nabídky zhotovitele objednatelem.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnění řádně a včas v souladu se smlouvou a těmito OP.

4.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění dodržovat stanovené obecně závazné předpisy vztahující se k poskytování plnění, bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární předpisy a příslušná ustanovení technických norem. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít pro poskytování plnění či jeho části subzhotovitele. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subzhotovitelem, jako by plnění poskytoval sám.

4.4 Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů objednatele. Při poskytování plnění je zhotovitel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost příkazů, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud zhotovitel objednatele na nevhodnost příkazů neupozorní, odpovídá zhotovitel též za případné vady a škodu způsobenou provedením nevhodných příkazů objednatele.

4.5 Zhotovitel je povinen obstarat si veškeré potřebné věci pro poskytování plnění (vyjma elektrické energie, vody apod.), ledaže je povinen tyto věci na základě smlouvy obstarat objednatel. 

4.6 Zhotovitel není odpovědný za poškození díla, ke kterému by mohlo dojít dalšími stavebními pracemi v místě plnění ze strany objednatele nebo třetích osob v místě plnění nacházejících se. Objednatel výslovně uvádí, že je za toto odpovědný sám, což výslovně stvrzuje uzavřením smlouvy.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli, jeho zaměstnancům, případně i subzhotoviteli a jeho zaměstnancům, vstup do místa plnění, tedy místa, kde bude dílo prováděno. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.

5.2 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit zhotoviteli a jeho subzhotovitelům odebírat v místě plnění elektrickou energii a vodu, případně i jiná média, služby a věci potřebné k provádění díla, a to bez nároku na náhradu takto spotřebovaných služeb a věcí.

5.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli a jeho subzhotovitelům umožnit v místě plnění (na staveništi) bezúplatně skladovat stavební a pracovní materiál, techniku k provádění díla a další nezbytné předměty související s plněním díla. Tato povinnost trvá až do předání díla objednateli, případně do odstranění vad díla.

5.4 Objednatel uzavřením smlouvy výslovně stvrzuje, že v prostoru provádění díla nejsou vedeny žádné rozvody (např. elektro, plyn, voda), inženýrské sítě a jiné věci, které by mohl zhotovitel prováděním díla poškodit či zničit. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou montáží, ledaže objednatel předal zhotoviteli oproti jeho podpisu grafický plánek se zakreslením těchto rozvodů apod.

5.5 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit zhotoviteli, respektive jeho zaměstnancům, a subzhotovitelům, respektive jejich zaměstnancům, používat v místě plnění sociální zařízení.

5.6 Objednatel, případně jím pověřený zástupce, je povinen být přítomen v místě plnění v době předání místa plnění na počátku zhotovování díla a při předání dokončeného díla.

5.7 Nastanou-li u objednatele skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinen na to ihned bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele.

5.8 Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele a jeho subzhotovitele příjezdovou komunikaci k místu provádění díla v odpovídající kvalitě vzhledem k předmětu díla.

5.9 Objednatel je povinen prokázat existenci a v kopii předat zhotoviteli veškerá pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí nutná k provedení díla z hlediska veřejnoprávních předpisů.

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel je povinen předat stavebně připravené místo plnění zhotoviteli v termínu uvedeném ve smlouvě. V případě, že termín předání místa plnění není sjednán ve smlouvě, je objednatel povinen předat stavebně připravené místo plnění zhotoviteli v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, přičemž tuto dohodu mohou učinit jakýmkoli způsobem, např. i telefonicky. Tato dohoda musí být mezi stranami dohodnuta minimálně 14 dní před zahájením provádění díla, jinak se automaticky posouvá (oddaluje) termín dokončení a předání díla, a to o tolik dní, o kolik byla dohoda uzavřena později.

6.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí místa plnění v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo zálohy a dále v případě, kdy není místo plnění prosté faktických vad a práv třetích osob nebo v případě, kdy není místo plnění způsobilé a stavebně připravené ke zhotovování díla (např. v místě plnění se provádí stavební či jiné práce, pro které není možné provádět dílo, není přivedena nebo je odpojena či je nefunkční přípojka elektrické energie apod.). V těchto případech je objednatel v prodlení s předáním místa plnění a sjednaný termín dokončení a předání díla se posouvá (oddaluje) o dobu prodlení objednatele s předáním místa plnění.

6.3 V případě, pokud se místo plnění v době od jeho převzetí zhotovitelem do předání díla objednateli, stane stavebně nepřipravené a nebude na něm možno dílo provádět (např. bude odpojena či jinak nefunkční přípojka elektrické energie, na místě plnění bude působit jiný zhotovitel a při jeho působení nebude možno dílo provádět apod.), posouvá (oddaluje) se termín dokončení díla o dobu, po kterou bylo místo plnění stavebně nepřipravené a nebylo na něm možno dílo provádět.

6.4 Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.

6.5 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informace se svými propagačními údaji. Zhotovitel je oprávněn pořídit obrazovou dokumentaci díla pro své propagační, referenční a reklamní účely. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a případnou video dokumentaci díla pro účely veřejné prezentace svých referencí, a to bezúplatně.

6.6 Stavebně připravené místo plnění je takové místo plnění, které je připraveno k provedení díla zhotovitelem. V závislosti na charakteru díla předá zhotovitel objednateli podklady, podle kterých je objednatel povinen místo plnění stavebně připravit. Jedná se zejména o montážní list, montážní data, zaměřovací listy, nákresy apod. Objednatel uzavřením smlouvy stvrzuje, že mu podklady uvedené ve smlouvě byly zhotovitelem předány.

6.7 Objednatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději ke dni, který je ve smlouvě písemně sjednán jako termín zahájení provádění díla, přičemž takto sjednanému termínu musí o alespoň 14 dní předcházet předání stavebně připraveného místa plnění. Pokud je stavebně připravené místo plnění předáno později, termín zahájení provádění díla stejně jako termín provedení díla se oddalují o příslušný počet dní. Pokud není sjednán termín zahájení provádění díla, je zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla kdykoli po předání stavebně připraveného místa plnění.

6.8 Objednatel je povinen zajistit, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. V opačném případě, kdy z tohoto důvodu nebude moci zhotovitel pokračovat v provádění díla, se posouvá (oddaluje) sjednaný termín dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v provádění díla.

6.9 Objednatel zajišťuje veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nutná pro provedení díla z hlediska veřejnoprávních předpisů (např. stavební povolení, územní rozhodnutí apod.), přičemž existenci těchto rozhodnutí v právní moci je povinen objednatel prokázat zhotoviteli nejpozději dne, kdy má zhotovitel započít s prováděním díla nebo kdy má dojít k předání místa plnění zhotoviteli, podle toho, co má nastat dříve. Zhotovitel není povinen začít s prováděním díla, pokud mu nebude prokázána existence těchto nutných pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí. O dobu prodlení s prokázáním existence pravomocných rozhodnutí se posouvá (oddaluje) termín dokončení a předání díla objednateli.

6.10 Konečný termín k dokončení a předání díla objednateli se posouvá (oddaluje) o dobu, po kterou objednatel neposkytl zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovování, dokončení, předání či provedení díla. Neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele jsou zejména tyto případy: prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či její části nebo zálohy; prodlení s řádným předáním stavebně připraveného místa plnění zhotoviteli; prodlení s prokázáním existence pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí, nutných k provádění díla v souladu s právními předpisy.

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději v termínu sjednaném ve smlouvě. Plnění se považuje za dodané včas, je-li předáno objednateli, nebo alespoň učinil-li zhotovitel pokus o předání díla objednateli, ve sjednaném termínu plnění.

7.2 Objednatel je povinen dílo převzít v den, který je ve smlouvě stanoven jako termín dokončení a předání díla, případně v jiný den stanovený zhotovitelem alespoň jeden den předem.

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, kdy dílo vykazuje vady a nedodělky, které nemají vliv na funkčnost díla a jeho sjednaný účel. Tyto vady budou uvedeny v předávacím protokolu a zhotovitel je po jejich posouzení, zdali jde o vady díla, neprodleně odstraní.

7.4 Okamžikem dokončení a předání díla objednateli je den podepsání předávacího protokolu objednatelem, pokud je o předání a převzetí díla protokol sepisován. V případě, pokud objednatel bez řádného odůvodnění dílo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol, je dílo předané dnem, ve kterém se objednatel pokusil dílo protokolárně předat objednateli, případně okamžikem, kdy je umožněno objednateli dílo užívat. Tento okamžik je současně považován i za protokolární převzetí díla objednatelem. Předávací protokol se sepisuje a podepisuje zpravidla, nicméně zejména u drobných děl mohou od tohoto smluvní strany upustit. V takovém případě je v případě sporu dílo předáno dnem, kdy je o dokončení díla objednatel zhotovitelem jakýmkoli způsobem informován.

7.5 V protokole o převzetí uvede objednatel důvody, pro které dílo nepřevzal. Zhotovitel tyto důvody bezodkladně posoudí. Dojde-li k názoru, že jsou oprávněné, bezodkladně zjedná nápravu a protokolárně předá dílo objednateli v nejkratším možném termínu, k čemuž mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dojde-li zhotovitel k tomu, že důvody objednatele nebyly oprávněné, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu objednatele a okamžikem dokončení a předání díla je den, kdy došlo k nedůvodnému odmítnutí převzetí díla objednatelem.

7.6 V protokole o převzetí uvede objednatel vady, se kterými dílo převzal. Zhotovitel tyto vady bezodkladně posoudí. Dojde-li k názoru, že jde o vady, bezodkladně zjedná nápravu jejich odstraněním, k čemuž mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dojde-li zhotovitel k tomu, že se nejedná o vady díla, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu objednatele.

7.7 Nedostaví-li se objednatel bez řádné a včasné omluvy k předání díla, nebo vyhýbá-li se tomuto objednatel bez oprávněného důvodu, ačkoli byl k převzetí díla řádně vyzván, je dílo dokončeno a předáno dnem dohodnutým jako termín dokončení a předání ve smlouvě nebo dnem, ve kterém mělo dojít podle výzvy zhotovitele k předání díla objednateli.

7.8 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (předávací protokol). Obsahem protokolu jsou zejména tyto údaje:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,

d) v případě, že dílo objednatel nepřebírá, pak řádné odůvodnění, proč jej nepřebírá,

e) případný výčet vad a nedodělků díla,

f) v případě uvedení vad a nedodělků, které zhotovitel na místě posoudí a uzná, také dohodu o způsobech a termínech jejich odstranění, případně o jiném způsobu narovnání, a závazek objednatele zpřístupnit zhotoviteli místo plnění a dílo za účelem odstranění vad a nedodělků díla.

7.9 V případě prodlení s předáním stavebně připraveného místa plnění objednatelem zhotoviteli, má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny díla za každý den prodlení s předáním stavebně připraveného místa plnění.

7.10 Objednatel nemá žádné právo z titulu prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, pokud by toto prodlení bylo důsledkem jiných důvodů nežli těch, které zavinil na své straně zhotovitel.

 

8. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1 Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak nebo není-li dále uvedeno jinak a dovoluje-li to povaha díla, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle ze zhotovitele v okamžiku předání díla objednateli.

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku uhrazení všech peněžitých závazků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících ze smlouvy nebo OP, do této doby je zhotovitel vlastníkem díla i všech jeho součástí.

 

9. CENA DÍLA

9.1 Cena díla je sjednána ve smlouvě. Není-li cena díla ve smlouvě sjednána, pak se vypočte podle položek uvedených v ceníku dostupném na https://www.pakl.cz/servis/cenik-sluzeb, přičemž položky, které v tomto ceníku stanoveny nejsou, budou ohodnoceny cenou obvyklou. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

9.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla.

9.3 Každá změna ceny díla musí být písemně odsouhlasena.

9.4 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy nebo objednávky ani jejich případných přílohách, a ani jejich cena není ve smlouvě nebo objednávce sjednána jako součást ceny díla a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

b) dohody zhotovitele a objednatele ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit cenu díla předem, a to bezodkladně, nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy. O každý den prodlení s úhradou ceny díla, či jakékoliv její části, např. i dohodnuté zálohy, se automaticky prodlužuje termín dokončení díla a termín předání díla.

10.2 Fakturu za uhrazenou kupní cenu zhotovitel předá kupujícímu osobně, zašle ji na adresu uvedenou ve smlouvě nebo ji zašle na elektronickou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě.

10.3 Bude-li ve smlouvě dohodnuta splatnost ceny díla až po doručení faktury, mají faktury, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, následující splatnosti: Splatnost všech faktur činí (5) dní ode dne doručení faktury objednateli. Pokud se jedná o fakturu na zálohu na cenu díla (nemusí být výslovně pojmenována jako zálohová faktura), pak je splatnost takové faktury také pět (5) dní ode dne jejího doručení objednateli, záloha je však i v tomto případě splatná nejpozději jeden den před sjednaným termínem předání stavebně připraveného místa plnění zhotoviteli (záloha je v takovém případě splatná i pokud není faktura dosud vystavena a doručena či odeslána objednateli). Dnem úhrady je den připsání peněžité částky na účet zhotovitele.

10.4 Za den úhrady jakéhokoliv finančního plnění objednatele zhotoviteli je den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

10.5 V případě, že je dohodnuta splatnost ceny díla předem nebo v případě, kdy je dohodnuta platba zálohy, je zhotovitel oprávněn odmítnout započetí zhotovování díla ve sjednaném termínu, a to až do doby uhrazení ceny díla nebo zálohy, přičemž ode dne sjednaného termínu započetí zhotovování díla do dne uhrazení ceny díla nebo zálohy je objednatel v prodlení s předáním místa plnění.

10.6 Všechna peněžitá plnění objednatele bude objednatel hradit zhotoviteli na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře, případně, avšak pouze pokud je tak ve smlouvě výslovně sjednáno, v hotovosti.

10.7 Pro případ prodlení objednatele s jakýmkoli peněžitým plněním vůči zhotoviteli je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla denně za každý den prodlení objednatele.

10.8 Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o DPH“) výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně je delší než 90 dnů,

b) pokud má dílo jiné závažné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno, a které nebyly odstraněny ani v dodatečně přiměřené lhůtě, ne kratší než 30 dní,

c) trvá-li událost vyšší moci bránící splnění povinností dle smlouvy po dobu delší než 3 měsíce.

Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné době, než která je uvedena výše v bodech a), b) a c), přičemž v takovém případě se užije doba dohodnutá mezi smluvními stranami. Smluvní strany se na délce uvedené doby mohou dohodnout jakýmkoli způsobem, např. emailem, telefonicky nebo i ústně.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky plynoucí ze smlouvy nebo OP delší než 21 dnů,

d) nepředání stavebně připraveného místa plnění zhotoviteli v dohodnutém termínu, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě v délce 15 dní (tato lhůta může být poskytnuta i mlčky),

e) na majetek objednatele bude vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „insolvenční zákon“) nebo bude na majetek objednatele zahájeno exekuční řízení,

f) trvá-li skutečnost vyšší moci nebo jejích následků bránící splnění povinností dle této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce,

g) existuje právo třetí osoby k předmětu smlouvy nebo k věci, na níž se předmět díla zhotovuje, které brání řádnému provádění díla zhotovitelem dle smlouvy.

11.3 Zhotovitel je oprávněn v případě, kdy je proti objednateli zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona, požadovat po objednateli okamžitou úhradu ceny díla, tj. úhradu celé ceny díla předem, a to i když je ve smlouvě sjednáno něco jiného. Splatnost ceny díla je v takovém případě okamžitá, a to dnem následujícím po uplatnění uvedeného nároku. V případě, pokud zhotovitel uplatní u objednatele nárok na úhradu celé ceny díla předem, nemůže se zhotovitel dostat do prodlení s prováděním díla, pokud není cena díla uhrazena. Zhotovitel je oprávněn, pokud objednatel celou cenu díla neuhradí do tří dnů od uplatnění nároku na úhradu celé ceny díla, bez dalšího a bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy odstoupit.

11.4 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být dostatečně určitě uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení s účinky do budoucna, nikoli s účinky do minulosti.

11.5 Odstoupí-li některá ze stran, pak, nevylučují-li to ujednání smlouvy, obchodních podmínek nebo příslušných právních předpisů, jsou povinnosti obou stran následující:

a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět místo plnění.

b) Zhotovitel do 7 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací, materiálu, zařízení, jízdného apod. oceněný podle smlouvy, cenové nabídky či jiných dokumentů, kde byla cenová ujednání smluvních stran ze zrušené smlouvy zachycena, případně pokud taková ujednání neexistují, pak podle ceníku zhotovitele uvedeného na webových stránkách zhotovitele dostupných na https://www.pakl.cz/servis/cenik-sluzeb a pokud tento ceník příslušné položky neobsahuje, pak podle obvyklých cen.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí plnění (díla).

d) Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání plnění (díla), a poté podepsat zhotovitele sepsaný zápis o předání a převzetí díla (a to i nedokončeného).

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí plnění (díla).

f) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu.

11.6 Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, přechází okamžikem zániku smlouvy na objednatele oprávnění nakládat s dokončenou částí díla. V tomto případě je zhotovitel povinen okamžitě, nejpozději do 9 pracovních dnů ode dne předání díla, vrátit objednateli svěřené předměty (např. klíče, dokumentaci nebo průkazy).

 

ČÁST C – KOUPĚ

Ujednání části C), tj. články 12. až 15. těchto OP se užijí pouze na ty smlouvy, které na tyto OP odkazují, a které jsou zároveň svým charakterem smlouvami kupními.

12. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

12.1 Předmětem smlouvy podle této části OP (část C) je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc (dále také jako „předmět koupě“ nebo „zboží“), která je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

12.2 Částí B těchto OP se řídí ty smlouvy, jejichž předmětem je koupě zboží.

12.3 Smlouva podle této části je uzavřena, jakmile je oboustranně odsouhlasen její obsah, přičemž standardně se tak děje akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, případně akceptací cenové nabídky prodávajícího kupujícím.

 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ (ZBOŽÍ)

13.1 Je-li dohodnuto osobní převzetí zboží, je kupující povinen zboží převzít v sídle prodávajícího, ledaže je dohodnuto jiné místo převzetí zboží v dohodnuté době a zároveň v provozní době prodávajícího.

13.2 Je-li dohodnuta doprava zboží, pak je kupující povinen zboží převzít v dohodnutém místě od přepravce, případně od prodávajícího, pokud přepravu zajišťuje vlastními prostředky, v termínu a čase, který mu bude sdělen přepravcem, nebo zaměstnancem prodávajícího, který provádí přepravu. Nepřevezme-li si kupující předmětné zboží ve sděleném termínu a čase, je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s marným pokusem o dodání zboží, a to podle ceníku prodávajícího dostupného na https://www.pakl.cz/servis/cenik-sluzeb.

13.3 Při převzetí zboží je kupující povinen prodávajícímu nebo přepravci potvrdit dodací list či jiný doklad o převzetí zboží.

13.4 Kupující je povinen bezodkladně po převzetí zboží zkontrolovat zjevné vady zboží včetně jeho množství.

 

14. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

14.1 Kupní cena je sjednána ve smlouvě. Není-li kupní cena ve smlouvě sjednána, pak se vypočte včetně ceny přepravy podle položek uvedených v ceníku dostupném na https://www.pakl.cz/servis/cenik-sluzeb, přičemž položky, které v tomto ceníku stanoveny nejsou, budou ohodnoceny cenou obvyklou. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

14.2 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je kupující povinen uhradit kupní cenu (a také případnou ceny dopravy) prodávajícímu předem, a to bezodkladně, nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy. O každý den prodlení s úhradou kupní ceny či jakékoliv její části, např. i dohodnuté zálohy, se automaticky prodlužuje termín dodání zboží.

14.3 Fakturu za uhrazenou kupní cenu zhotovitel předá kupujícímu osobně, zašle ji na adresu uvedenou ve smlouvě nebo ji zašle na elektronickou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě.

14.4 Bude-li ve smlouvě dohodnuta splatnost kupní ceny (a ceny dopravy) až po doručení faktury, mají faktury, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, následující splatnosti: Splatnost faktur činí pět (5) dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Pokud se jedná o fakturu na zálohu na kupní cenu (nemusí jít výslovně o zálohovou fakturu), pak je splatnost takové faktury rovněž pět (5) dní ode dne jejího doručení objednateli, záloha je však i v tomto případě splatná nejpozději jeden den před sjednaným termínem dodání zboží (záloha je v takovém případě splatná i pokud není faktura dosud vystavena a doručena či odeslána kupujícímu). Dnem úhrady je den připsání peněžité částky na účet prodávajícího.

14.5 Pokud je dohodnuta doprava zboží, pak je kupující povinen vedle kupní ceny uhradit prodávajícímu také cenu dopravy, a to za stejných platebních podmínek jako kupní cenu. Cena dopravy je zpravidla dohodnuta ve smlouvě, pokud ne, pak je kupující povinen uhradit cenu dopravy podle ceníku prodávajícího dostupného na https://www.pakl.cz/servis/cenik-sluzeb.

14.6 Za den úhrady jakéhokoliv finančního plnění kupujícího prodávajícímu je den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

14.7 V případě, že je dohodnuta splatnost kupní ceny předem nebo v případě, kdy je dohodnuta platba zálohy, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu ve sjednaném termínu, a to až do doby uhrazení kupní ceny nebo zálohy.

14.8 Všechna peněžitá plnění objednatele bude objednatel hradit zhotoviteli na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře, případně, avšak pouze pokud je tak ve smlouvě výslovně sjednáno, v hotovosti.

14.9 Pro případ prodlení kupujícího s jakýmkoli peněžitým plněním vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny denně za každý den prodlení kupujícího.

14.10 Kupující ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) pokud prodávající nedodá zboží kupujícímu v dohodnuté době (pokud je dohodnuta) a ani v dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím prodávajícímu písemně, přičemž tato dodatečná lhůta musí činit alespoň 21 dní ode dne jejího poskytnutí.

b) pokud má zboží závažné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno a které nebyly odstraněny ani v dodatečně přiměřené lhůtě, ne kratší než 30 dní,

c) trvá-li událost vyšší moci bránící splnění povinností dle smlouvy po dobu delší než 3 měsíce.

Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné době, než která je uvedena výše v bodech a), b) a c), přičemž v takovém případě se užije doba dohodnutá mezi smluvními stranami. Smluvní strany se na délce uvedené doby mohou dohodnout jakýmkoli způsobem, např. emailem, telefonicky nebo i ústně.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) při prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky plynoucí ze smlouvy nebo OP delší než 21 dnů,

c) na majetek kupujícího bude vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona nebo bude na majetek kupujícího zahájeno exekuční řízení,

d) trvá-li skutečnost vyšší moci nebo jejích následků bránící splnění povinností dle této smlouvy po dobu delší než 3 měsíce,

15.2 Prodávající je oprávněn v případě, kdy je proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona požadovat po kupujícím okamžitou úhradu kupní ceny, tj. úhradu celé kupní ceny předem, a to i když je ve smlouvě sjednáno něco jiného. Splatnost kupní ceny je v takovém případě okamžitá, a to dnem následujícím po uplatnění uvedeného nároku. V případě, pokud prodávající uplatní u kupujícího nárok na úhradu celé kupní ceny předem, nemůže se prodávající dostat do prodlení s dodáním zboží, dokud není kupní cena uhrazena. Prodávající je oprávněn, pokud kupující celou cenu díla neuhradí do tří dnů od uplatnění nároku na úhradu celé kupní ceny, bez dalšího a bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy odstoupit.

15.4 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být dostatečně určitě uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně.

 

ČÁST D – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ujednání části D), tj. články 16. až 19. těchto OP se užijí na veškeré smlouvy (o dílo i kupní), které na tyto OP odkazují,
přičemž články 17. a 19. se užijí pouze u smluv, jejichž smluvní stranou bude spotřebitel.

16. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

16.1 Kdo plní za úplatu jinému, tedy zhotovitel/prodávající, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

16.2 Je-li splněno vadně, má objednatel/kupující práva z vadného plnění.

16.3 Zhotovitel/prodávající plní vadně, zejména:

a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;

c) ujistí-li objednatele/kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání;

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji;

e) není-li předmět koupě či dílo předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a nejsou-li jakost a provedení ujednány, pak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze;

f) za vadu se považuje i plnění jiné věci;

g) za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

16.4 Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení objednatel/kupující věděl nebo musel vědět. V takovém případě to objednatel/kupující oznámí bez zbytečného odkladu zhotoviteli/prodávajícímu. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zhotoviteli/prodávajícímu nepatří nebo že zhotovitel/prodávající není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

16.5 Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího/objednatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího/objednatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající/zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

16.6 Práva kupujícího/objednatele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující/objednatel předal prodávajícímu/zhotoviteli. To neplatí, prokáže-li prodávající/zhotovitel, že na nevhodnost předané věci kupujícího/objednatele včas upozornil a kupující/objednatel na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího/zhotovitele podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující/objednatel opatřil, bude předchozí věta platit obdobně.

16.7 Kupující/objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající/zhotovitel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

16.8 Kupující/objednatel předmět koupě či dílo podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající/zhotovitel předmět koupě či dílo, může kupující/objednatel odložit prohlídku do doby, kdy je předmět koupě či dílo dopravena do místa určení.

16.9 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující/objednatel právo

a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)na odstranění vady opravou věci,

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)odstoupit od smlouvy.

16.10 Kupující/objednatel sdělí prodávajícímu/zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (dále také jako „uplatnění práva z vadného plnění“ nebo „reklamace“). Provedenou volbu nemůže kupující/objednatel změnit bez souhlasu prodávajícího/zhotovitele; to neplatí, žádal-li kupující/objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající/zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu/objednateli, že vady neodstraní, může kupující/objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.

16.11 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako by šlo o vadu nepodstatnou.

16.12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující/objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla.

16.13 Dokud kupující/objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny/ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající/zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající/zhotovitel odstranit podle své volby opravou předmětu koupě či díla nebo dodáním nového předmětu koupě či díla. Volba nesmí kupujícímu/objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

16.14 Neodstraní-li prodávající/zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující/objednatel požadovat slevu z kupní ceny/ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující/objednatel změnit bez souhlasu prodávajícího/zhotovitele.

16.15 Do odstranění vady nemusí kupující/objednatel platit část kupní ceny/ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

16.16 Při dodání nového předmětu koupě či díla vrátí kupující/objednatel prodávajícímu/zhotoviteli na jeho náklady předmět koupě či dílo původně předané.

16.17 Kupující/objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového předmětu koupě či díla, nemůže-li předmět koupě či dílo vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady,

b)použil-li kupující/objednatel předmět koupě či dílo ještě před objevením vady,

c)nezpůsobil-li kupující/objednatel nemožnost vrácení v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)prodal-li kupující/objednatel předmět koupě či dílo ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li je při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující/objednatel prodávajícímu/zhotoviteli, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu/zhotoviteli náhradu do výše, v níž měl z použití předmětu koupě/díla prospěch.

16.18 Neoznámil-li kupující/objednatel vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

16.19 Neoznámil-li kupující/objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující/objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po předání předmětu koupě či díla. K uvedeným účinkům soud přihlédne jen k námitce prodávajícího/zhotovitele, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající nemá právo na uvedenou námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající/zhotovitel v době předání předmětu koupě či díla věděl nebo musel vědět.

16.20 Jakmile objednatel/kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zhotoviteli/prodávajícímu a předmět plnění zhotoviteli/prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

16.21 Vytkl-li objednatel/kupující zhotoviteli/prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou objednatel/kupující nemůže vadný předmět užívat.

16.22 Je-li předmětem plnění stavba, soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Prováděcí právní předpis může v odůvodněných případech stanovit zkrácení uvedené doby pro některé části stavby až na dva roky. 

16.23 Komu vznikne právo z vadného plnění náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zhotovitel/prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

16.24 Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

16.25 Byla-li předmětem plnění stavba a bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně:

a)poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,

b)kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

c)kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

16.26 Je-li objednatel/kupující spotřebitelem, je zhotovitel/prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

16.27 Je-li objednatel/kupující spotřebitelem, je zhotovitel/prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění či ze záruky uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

16.28 U smluv o dílo, jejichž předmětem je provedení nového díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost, a to s délkou záruční doby v délce, pokud není ve smlouvě či záručním listu sjednáno jinak, 24 měsíců ode dne následujícího po předání díla.

16.29 U smluv o dílo, jejichž předmětem je servis, údržba, oprava či úprava věci poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost, a to s délkou záruční doby v délce, pokud není ve smlouvě či záručním listu sjednáno jinak, 6 měsíců ode dne následujícího po předání díla.

16.30 U kupních smluv, jejichž předmětem je koupě nového zboží, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, a to s délkou záruční doby v délce, pokud není ve smlouvě či záručním listu sjednáno jinak, 24 měsíců ode dne následujícího po předání zboží.

16.31 Nehledě na výše uvedené tři body poskytuje zhotovitel/prodávající na veškeré zboží, které je uvedeno v ceníku náhradních dílů zn. Hörmann dostupném v sídle zhotovitele/prodávajícího, tedy na veškeré náhradní díly značky Hörmann, záruční dobu v délce šesti (6) měsíců ode dne dodání či předání, a to i v případě, pokud je toto zboží součástí prováděného díla (v takovém případě je na tyto části díla poskytnuta 6 měsíční záruka ode dne předání). V uvedeném případě se tak na předmětné díly neužije ustanovení těchto OP na základě, kterého by jinak zhotovitel/prodávající poskytoval delší záruční dobu.

16.32 Záruka není zhotovitelem/kupujícím poskytnuta po dobu, kdy je objednatel/kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či ceny díla či jakékoliv jejich části. V případě, že bude objednatel/kupující v prodlení s úhradou kupní ceny/ceny díla či jakoukoliv jejich část po dobu delší než 2 měsíce, ztrácí zcela práva ze záruky, respektive záruka mu v takovémto případě není ze strany prodávajícího/zhotovitele poskytnuta vůbec, a to i v případě, že mu byl již vystaven záruční list.

16.33 Objednatel/kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění či ze záruky písemně formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude záruční list. Je-li objednatelem/kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění či ze záruky jakýmkoli způsobem.

16.34 Je-li objednatelem/kupujícím spotřebitel, pak je zhotovitel/prodávající povinen uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. O reklamaci spotřebitele rozhodne zhotovitel/prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady. Nejzazší lhůta pro vyřízení práva z vadného plnění nebo ze záruky uplatněného spotřebitelem včetně odstranění reklamované vady činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky spotřebitelem zhotoviteli/prodávajícímu.

16.35 Výše uvedené záruky za jakost ani práva z vad se nevztahují na poškození díla či zboží způsobené neodborným zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo mechanickým poškozením.

16.36 Následující ustanovení tohoto článku, tj. body 16.37 až 16.46, se aplikují výlučně na smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem/prodávajícím na straně jedné a objednatelem/kupujícím, který je podnikatelem, na straně druhé. U objednatele/kupujícího, který je spotřebitelem, jsou tato ustanovení pouze doporučeními, která mohou vést k rychlejšímu vyřízení reklamace.

16.37 Reklamaci je nutno učinit písemně, a to na formuláři, který je součástí těchto OP (článek 20) (dále také jako „reklamační protokol“). Reklamační protokol vyplní objednatel/kupující sám a doručí jej zhotoviteli/prodávajícímu, případně jej vyplní telefonicky za účasti vedoucího servisu zhotovitele/prodávajícího, za osobní účasti servisního technika zhotovitele/prodávajícího při místním šetření reklamace nebo v místě podnikání zhotovitele/prodávajícího za účasti jeho pracovníka. Poslední možnost je možno využít pouze u věcí a děl, které za účelem reklamace přinese objednatel/kupující do místa podnikání zhotovitele/prodávajícího s sebou.

16.38 Reklamační protokol bude obsahovat údaje o objednateli/kupujícím, tj. jeho jméno a příjmení, případně obchodní firmu, datum narození nebo IČ, sídlo nebo bydliště a jeho emailový a telefonický kontakt; číslo faktury, smlouvy či objednávky; datum provedení reklamace; název, druh a přesné označení reklamované věci či díla; popis reklamované vady nebo to, jak se vada projevuje; požadavek na způsob vyřízení reklamace a podpis objednatele/kupujícího (v případě telefonického vyplnění podepsán nebude). Popis vady či jejího projevu bude v reklamačním protokole sepsán doslovně podle vyjádření objednatele/kupujícího. K reklamačnímu protokolu je nutno připojit doklad o nabytí reklamovaného díla či věci (smlouva, objednávka) a fotodokumentaci či videodokumentaci reklamovaného díla či věci, respektive vady. Nebude-li reklamační protokol obsahovat uvedené údaje nebo k němu nebudou připojeny uvedené doklady a přílohy, není reklamace učiněna řádně.

16.39 Objednatel/kupující obdrží kopii reklamačního protokolu, případně jiné písemné potvrzení o podání reklamace.

16.40 V rámci reklamace jsou spolu objednatel/kupující a zhotovitel/prodávající povinni komunikovat písemně.

16.41 Pracovník zhotovitele/prodávajícího se při podání reklamace objednatelem/kupujícím zásadně nevyjadřuje k vyřízení reklamace, ledaže ji bude možné vyřídit ihned. V takovém případě o tom bude sepsán písemný zápis, ve kterém bude vyřízení reklamace výslovně uvedeno.

16.42 O vyřízení reklamace bude objednatel/kupující písemně informován bezodkladně s ohledem na složitost posouzení reklamace.

16.43 Společně s vyřízením reklamace bude zákazníkovi navrhnut způsob vyřešení reklamované vady, a to i v případě, pokud bude jeho reklamace vyřízena jako neoprávněná.

16.44 Objednatel/kupující je povinen se k navrhovanému způsobu vyřešení reklamované vady bezodkladně písemně vyjádřit.

16.45 Reklamace bude vyřízena poté, co bude způsob vyřešení reklamované vady ze strany objednatele/kupujícího písemně odsouhlasen nebo poté, co dojde k jiné dohodě o způsobu vyřešení reklamované vady.

16.46 Reklamace bude vyřízena provedením dohodnutého způsobu vyřešení reklamované vady, což si smluvní strany písemně potvrdí.

 

17. POUČENÍ SPOTŘEBITELE

17.1 Je-li smlouva se spotřebitelem uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání zhotovitele/prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží u kupní smlouvy a ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí díla u smlouvy o dílo. Formulář pro odstoupení od smlouvy pro tyto případy je uveden v článku 19. těchto OP. Zhotovitel/prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu jeho přijetí v textové podobě.

17.2 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zhotoviteli/prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, nebo dílo, které od něj převzal.

17.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu zhotovitel/prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zhotovitel/prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

17.4 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který zhotovitel/prodávající nabízí, vrátí zhotovitel/prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

17.5 V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží či díla.

17.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není zhotovitel/prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží či dílo předá nebo prokáže, že zboží či dílo podnikateli odeslal.

17.7 Spotřebitel odpovídá zhotoviteli/prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží či díla, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím či dílem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

17.8 Zhotovitel/prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

17.9 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a)kupní či smlouvy o dílo, jejichž předmět – zboží či dílo – bylo upraveno či vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b)o opravě, údržbě, úpravě, servisu apod. provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

c)o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

17.10 Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu sídla zhotovitele/prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty zhotovitele/prodávajícího.

17.11 Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy s jejímž plnění se na jeho výslovnou žádost započalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v případech, kdy zhotovitel již započal s prováděním díla, které se stalo součástí jiné věci, nebo toto částečné plnění nelze vrátit z jiného důvodu, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ze sjednané ceny díla odpovídající provedené části díla, ledaže by byla sjednaná cena díla nepřiměřeně vysoká (v takovém případě by byl spotřebitel povinen uhradit poměrnou část tržní hodnoty provedené části díla).

17.12 Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení článku 17 těchto OP, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení článku 17 těchto OP, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

17.13 Je-li smlouva se spotřebitelem uzavřena distančním způsobem, náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

17.14 Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Smluvní vztah mezi objednatelem/kupujícím a zhotovitelem/prodávajícím se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

18.2 Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, jsou k řešení sporů mezi smluvními stranami příslušné obecné soudy České republiky.

18.3 Pokud z ustanovení právního předpisu, od něhož se nelze dohodou stran odchýlit, nebude pro konkrétní případ vyplývat něco jiného, jednotlivé smluvní a normativní dokumenty upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran budou vykládány vždy ve vzájemné souvislosti. V případě rozdílů mezi úpravami podle jednotlivých dokumentů bude při jejich výkladu mít přednost úprava obsažená v dokumentu s vyšším pořadím priority, přičemž úprava obsažená v dokumentu s nižším pořadím priority bude použita podpůrně v maximálním možném rozsahu, který nebude vyloučen dokumentem s vyšším pořadím priority výslovně nebo fakticky neslučitelností obou úprav.

18.4 V případě, že některé ustanovení OP nebo smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu OP nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení OP nebo smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a OP nebo smlouvě jako celku.

18.5 Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na oprávnění zhotovitele/prodávajícího požadovat po objednateli/kupujícím náhradu způsobené škody.

18.6 Uhrazení smluvní pokuty objednatelem/kupujícím nemá vliv na splnění původní povinnosti objednatele/kupujícího, ten je naopak stále povinen původní povinnost i nadále splnit.

18.7 Vyskytnou-li se v době od uzavření smlouvy do doby předání díla či dodání zboží skutečnosti nebo události, které jedné nebo oběma smluvním stranám znemožní ať už částečně nebo úplně plnění jejich povinností dle smlouvy nebo OP, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto dozvědí, informovat druhou smluvní stranu a společně podniknout kroky vedoucí k jejich překonání, aby mohly co nejdříve opět plnit povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy nebo OP. Nesplnění této povinnosti zakládá druhé straně nárok na náhradu škody.

18.8 Smluvní strany si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž v okamžiku uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

18.9 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebo OP byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli se smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

18.10 Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe objednatel/kupující převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy objednatel/kupující zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření smlouvy nastat. Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

18.11 V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah smlouvy včetně OP a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem na smlouvě. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

18.12 Smlouva a OP obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a OP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

18.13 Smluvní strany se vzájemně zavazují adresovat svá právní jednání v souvislosti se smlouvou na adresu bydliště/sídla smluvní strany uvedenou ve smlouvě, objednávce, cenové nabídce či jiném dokumentu, na základě nějž byla smlouva uzavřena (dále také jako „kontaktní adresa“), případně do datové schránky druhé smluvní strany, je-li tento způsob doručování možný. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit možnost doručení písemností na jimi uvedené kontaktní adrese, zejména tím, že zajistí přijímání doporučených psaní na kontaktní adrese, umístění poštovní schránky na kontaktní adrese a označení poštovní schránky na kontaktní adrese svým jménem a příjmením či obchodní firmou. V případě změny kontaktní adresy se smluvní strana zavazuje o takové změně kontaktní adresy druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat. Smluvní strany berou na vědomí, že následkem porušení povinnosti zabezpečit možnost doručení písemnosti na jimi uvedené kontaktní adrese či porušení povinnosti informovat druhou smluvní stranu o změně kontaktní adresy může být zmařeno dojití právního jednání od druhé smluvní strany. V takovém případě platí, že právní jednání druhé smluvní straně řádně došlo. V případě odepření převzetí doporučené zásilky platí, že byla písemnost doručena dnem, kdy si ji smluvní strana odmítla převzít.

18.14 Objednatel ve smyslu § 1753 NOZ podpisem smlouvy nebo seznámením se s těmito OP v rámci cenové nabídky nebo akceptace objednávky prohlašuje, že veškerá ustanovení těchto OP jsou přiměřená a bylo možné je rozumně očekávat.

18.15 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a jsou platné a účinné od ___________.

 

19. FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM:

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

prodávající/zhotovitel: PAKL

IČ: 259 06 283

se sídlem: Příčná 84/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 79006

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy/smlouvy o dílo

Dne ………. jsem si na prostřednictvím prostředku komunikace na dálku/mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání1 objednal zboží/dílo1 ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží/dílo1 jsem obdržel/mi bylo předáno1 dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy/smlouvy o dílo* uzavřené prostředku komunikace na dálku/ mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání1, která se týká výše uvedeného zboží/díla1, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny/ceny díla1 ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

 

__________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)
_______________________
 *Nehodící se škrtněte

 

20. REKLAMAČNÍ PROTOKOL:

objednatel/kupující:

obchodní název/jméno a příjmení:

sídlo/bydliště:

IČ/datum narození:

e-mail, tel. číslo:

zhotovitel/prodávající:

prodávající/zhotovitel: PAKL

IČ: 259 06 283

se sídlem: Příčná 84/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 79006

Reklamační protokol

číslo faktury, smlouvy či objednávky:

druh a přesné označení reklamované věci či díla:

popis reklamované vady nebo to, jak se vada projevuje:

požadavek na způsob vyřízení reklamace:

přiložené doklady a jiné přílohy (nutno přiložit nabývací doklady, tj. smlouvu, objednávku apod., a fotodokumentaci či videodokumentaci reklamované vady):

V ………. dne ……….

 

____________________________________

Jméno a příjmení osoby podávající reklamaci

             (podpis)

 

 

V Olomouci, dne ___________                                                 ________________________________

                                                                                                        PAKL s.r.o.

                                                                                                        zastoupená: Robertem Pajonkem, jednatelem

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Souhlasím Nesouhlasím